Till umu.se

Revisionsplan

Universitetsstyrelsen fastställer varje år en revisionsplan för internrevisionsarbetet. Revisionsplanen baseras på en riskanalys.

Enligt universitetsstyrelsens riktlinjer för internrevisionen ska förslaget till revisionsplan grundas på en riskanalys med utgångspunkt från de uppdrag och mål som givits universitetet av regering och riksdag samt de uppdrag som styrelsen givit verksamheterna. Riskanalysen ska upprättas årligen och omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. I riskanalysen ska internrevisionen bland annat beakta risken för bedrägerier och oegentligheter samt risker kopplade till IT.

Internrevisionens riskanalys baseras på omvärldsanalys, dokumentstudier, intervjuer med nyckelpersoner vid universitetet, spaning på revisionsgranskningar vid andra statliga myndigheter, erfarenhetsutbyte med internrevisorer vid andra universitet och högskolor, genomgång av tidigare revisionsgranskningar vid Umeå universitet, Riksrevisionens granskningar samt iakttagelser i det löpande granskningsarbetet. I arbetet med riskanalysen beaktar internrevisionen även universitetsledningens egen riskanalys av verksamheten.

En viktig del i revisionsarbetet är att följa upp vilka åtgärder som universitetet vidtagit med anledning av tidigare granskningar.

Internrevisionens planerade granskningar enligt 2017 års revisionsplan (dnr FS 1.4-1679-16)

  • Arbete med den universitetsövergripande riskanalysen och kontrollplanen
  • Hantering och lagring av forskningsmaterial
  • Hantering av personuppgifter
  • Universitetets krisberedskapsorganisation
  • Avtalsförvaltning för ramavtal

Sidansvarig: Internrevisionen

Utskriftsversion

Björkstam

Bild: Michael Nordvall