Till umu.se

Granskningar och årsrapporter

Innan granskningsarbetet påbörjas introducerar internrevisionen granskningen för berörda chefer och anställda. Granskningen genomförs därefter genom exempelvis intervjuer, dokumentstudier och enkäter. Resultatet av granskningen redovisas i en rapport.

Företrädare för den granskade verksamheten ges möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten. Dessutom har rektor och universitetsdirektör alltid möjlighet att lämna synpunkter på rapporten innan den färdigställs.

Efter kvalitetssäkringen överlämnar internrevisionen granskningsrapporten till universitetsstyrelsen som också får en muntlig föredragning. Universitetsledningen bereder i regel ett åtgärdsförslag som presenteras för styrelsen i anslutning till internrevisionens föredragning av granskningen eller vid ett kommande sammanträde.

Varje år i februari månad lämnar internrevisionen en årsrapport till universitetsstyrelsen över det gransknings- och rådgivningsarbete som bedrivits under det gångna verksamhetsåret.

Granskningar år 2017

Rapport nr 1/2017: Granskning av avtalsförvaltning (Dnr: FS 1.4-38-17)

Rapport nr 2/2017: Granskning av hantering och lagring av forskningsmaterial (Dnr: FS 1.4-254-17)

Rapport nr 3/2017: Granskning av universitetets hantering av personuppgifter (Dnr: FS 1.4-39-17)

Granskningar år 2016

Rapport nr 1/2016: Granskning av målstyrning utifrån Vision 2020 (Dnr: FS 1.4-606-16)

Rapport nr 2/2016: Granskning av processen för intern styrning och kontroll: följsamhet till vissa ekonomiadministrativa rutiner, hantering av allmänna handlingar samt informationssäkerhet (Dnr: FS 1.4-607-16)

Rapport nr 3/2016: Uppföljande granskning av universitetets IT-verksamhet (Dnr: FS 1.4-1647-16)

Rapport nr 4/2016: Granskning av följsamhet till lagen om offentlig upphandling (Dnr: FS 1.4-605-16)

Årsrapporter

Internrevisionens årsrapport 2016 (Dnr: FS 1.4-118-16)

Kontakta oss eller ”Registratur och Arkiv” (diariet) för att beställa rapporter.


Sidansvarig: Internrevisionen

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Internrevisionschef Susanne Hellqvist
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset

Tel:  090-786 66 40

Kontaktformulär

Dammen

Bild: Mattias Pettersson