Till umu.se

Vår verksamhet

Vår ambition är att internrevisionen ska uppfattas som en respekterad och oberoende resurs som levererar tjänster med objektivitet, integritet och opartiskhet.

Internrevisionen ska utföras med kompetens och yrkesskicklighet och omfattas av program för kvalitetssäkring.

Revisionen arbetar på uppdrag av universitetsstyrelsen och ska stödja universitetets ledning genom att granska och bedöma myndighetens verksamhet, regelefterlevnad, krav på en effektiv verksamhet och uppfyllelsen av regeringens mål. Revisionen ska också granska att myndigheten lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten. För att säkerställa kraven på objektivitet, oberoende och integritet är revisionen fristående från den operativa verksamheten.

Styrande dokument

Vårt arbete styrs av internrevisionsförordningen. Universitetsstyrelsen har lagt fast riktlinjer för internrevisionen.

Riktlinjerna för revisionsarbetet beskriver syftet med revisionen, förhållningssätt i revisionsarbetet, samverkan, befogenheter och ansvar. Riktlinjerna beskriver också planeringen av revisionsarbetet, kommunikation, kvalitetssäkring och rapportering.

Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionen har regeringens uppdrag att granska hur skattemedlen används. Riksrevisionen genomför bland annat en årlig granskning som innebär att universitetets årsredovisning granskas. Då kontrolleras om redovisningen är tillförlitlig, om räkenskaperna är rättvisande samt om universitetet följer gällande bestämmelser. Riksrevisionen genomför även granskningar av universitetets verksamhet, s.k. effektivitetsgranskning.

Ekonomistyrningsverket har regeringens uppdrag att samordna och bidra till utveckling av internrevisionen genom kompetensutveckling, certifieringsprogram för revisorer, nätverksträffar mm. Ekonomistyrningsverket har också till uppgift att arbeta med kvalitetssäkring av den statliga internrevisionen och att lämna en årlig rapportering till regeringen.


Sidansvarig: Internrevisionen

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Internrevisionschef Susanne Hellqvist
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset

Tel:  090-786 66 40

Kontaktformulär