Vår verksamhet

Vår ambition är att internrevisionen ska ha högt förtroende i organisationen. Precis som all statlig verksamhet ska internrevisionen bedrivas kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Ledstjärnor för internrevisionen vid Umeå universitet är att revisionsarbetet ska präglas av:

  • Ödmjukhet: Internrevisionens medarbetare har insikt om svårigheten att revidera komplexa offentliga organisationer och har respekt och förståelse för internrevisionens respektive ledningens olika roller.
  • Noggrannhet: Internrevisionens medarbetare strävar efter ordning och reda i revisionsprocessen, i hantering av dokumentation etc. Revisionsrapporter ska vara väl underbyggda.
  • Trovärdighet: Internrevisionens medarbetare strävar efter att kommunicera resultatet av sina granskningar på ett tydligt sätt. Medarbetarna ska vara pålästa och ständigt sträva efter ökad verksamhetsförståelse. Granskningar ska uppfattas som relevanta och rimliga.
  • Integritet: Internrevisionens medarbetare värnar internrevisionens oberoende.

Styrande dokument

Internrevisionens arbete styrs av internrevisionsförordningen (2006:1228), universitetsstyrelsens regler för internrevisionen (dnr FS 1.1-1925-17), Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och vägledningar samt internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett rådgivande organ under styrelsen med syfte att bereda revisionsärenden inför styrelsebeslut samt utgöra stöd i internrevisionens arbete. I uppdraget ingår bland annat att inför beslut av styrelsen:                        

  • Granska internrevisionens förslag till instruktion, budget och bemanning.
  • Granska revisionsplan samt föreslå inriktning för internrevisionens arbete.
  • Vara rådgivande vad gäller hur rapporteringen till universitetsstyrelsen bör ske.

Revisionsutskottet består av en ordförande som utses av styrelsen bland dess externt tillsatta ledamöter samt en lärar- och en studentrepresentant som utses inom respektive gruppering. Internrevisionschefen är huvudföredragande i utskottet.

Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Riksrevisionen genomför bland annat en årlig granskning av Umeå universitets årsredovisning. Riksrevisionen genomför årligen även andra granskningar av universitetets verksamhet, s.k. effektivitetsgranskning.

Ekonomistyrningsverket har regeringens uppdrag att samordna och bidra till utveckling av den statliga internrevisionen genom kompetensutveckling, certifieringsprogram för revisorer, nätverksträffar mm. Ekonomistyrningsverket har också till uppgift att arbeta med kvalitetssäkring av den statliga internrevisionen och att lämna en årlig rapport till regeringen om internrevision i staten.


Sidansvarig: Internrevisionen

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Internrevisionschef Susanne Hellqvist
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset

Tel:  090-786 66 40

Kontaktformulär

Regler för internrevisionen

Regler för internrevisionen