Uppdrag

Syftet med internrevisionen är att vara ett stöd för universitetsstyrelsen och ledningen i arbetet med att utveckla en ändamålsenlig styrning och kontroll så att universitetet med rimlig säkerhet lever upp till krav i myndighetsförordningen (2007:515).

Enligt myndighetsförordningen ska myndighetens ledning tillse att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att verksamheten hushållar väl med statens medel. Internrevisionen ska utifrån en egen analys av verksamhetens risker självständigt granska hur den interna styrningen och kontrollen fungerar och lämna förslag till förbättringar. Granskningen omfattar all verksamhet som universitetet bedriver eller ansvarar för.

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. För att säkra kraven på objektivitet, oberoende och integritet ska internrevisionen vara fristående från den operativa verksamheten. Internrevisionen rapporterar sina iakttagelser och sina rekommendationer till universitetsstyrelsen, som har att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas.

Internrevisionen kan även ge råd och stöd till styrelsen och rektor. Universitetsstyrelsen fastställer i den årliga revisionsplanen hur stor omfattningen av råd och stöd totalt kan vara. Internrevisionschefen bedömer om ett rådgivningsuppdrag kan genomföras utan att rubba kravet på internrevisionens oberoende och opartiskhet.

Läs mer om internrevisionen under ”Vår verksamhet” i menyn till vänster.


Sidansvarig: Internrevisionen

Utskriftsversion

För dig som är anställd

Information till universitetets anställda inom detta område finns på webbplatsen ”För anställda” som du finner längst uppe till vänster i sidhuvudet.